Lệ phí điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là việc nhà đầu tư thực hiện thay đổi một hoặc một số nội dung của giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp.

Ý nghĩa của điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục cần thiết để nhà đầu tư được phép thực hiện các thay đổi trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư giúp nhà đầu tư:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư
 • Tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện dự án đầu tư

Các trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi về tên, địa chỉ của nhà đầu tư
 • Thay đổi về ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi về địa điểm thực hiện dự án
 • Thay đổi về vốn đầu tư
 • Thay đổi về điều kiện đầu tư
 • Thay đổi về thời hạn hoạt động của dự án
 • Thay đổi về hợp đồng BCC

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư năm 2020 và Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Theo đó, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện như sau:

 1. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:
  • Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
  • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư
  • Các tài liệu chứng minh nội dung thay đổi
 2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư.
 3. Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.
 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư.
 5. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nhà đầu tư có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.

Lệ phí điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Lệ phí điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính. Theo đó, lệ phí điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là 0,03% tổng vốn đầu tư của dự án.

Kết luận

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục quan trọng đối với nhà đầu tư. Nhà đầu tư cần nắm rõ các quy định của pháp luật về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện thủ tục này đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Các trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi về tên, địa chỉ của nhà đầu tư

Việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư là thay đổi thông tin về chủ thể của dự án đầu tư. Do đó, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để đảm bảo tính thống nhất giữa thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư với thông tin về chủ thể của dự án đầu tư.

 • Thay đổi về ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh là một trong những nội dung quan trọng của dự án đầu tư. Do đó, việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của dự án đầu tư là một trong những trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 • Thay đổi về địa điểm thực hiện dự án

Địa điểm thực hiện dự án là nơi diễn ra các hoạt động đầu tư của dự án. Do đó, việc thay đổi địa điểm thực hiện dự án của dự án đầu tư là một trong những trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 • Thay đổi về vốn đầu tư

Vốn đầu tư là nguồn lực quan trọng để thực hiện dự án đầu tư. Do đó, việc thay đổi vốn đầu tư của dự án đầu tư là một trong những trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 • Thay đổi về điều kiện đầu tư

Điều kiện đầu tư là những quy định pháp luật mà nhà đầu tư phải đáp ứng khi thực hiện dự án đầu tư. Do đó, việc thay đổi điều kiện đầu tư của dự án đầu tư là một trong những trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 • Thay đổi về thời hạn hoạt động của dự án

Thời hạn hoạt động của dự án là thời gian dự án được phép hoạt động. Do đó, việc thay đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là một trong những trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 • Thay đổi về hợp đồng BCC

Hợp đồng BCC là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác thực hiện dự án đầu tư. Do đó, việc thay đổi hợp đồng BCC của dự án đầu tư là một trong những trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Ngoài các trường hợp nêu trên, nhà đầu tư cũng có thể thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp khác nếu có nhu cầu.